2014.06.12. Legújabb szerverünk: Felicity
2014.06.01. A havi karbantartás ma hajnalban rendben lezajlott
2014.05.28. A havi karbantartás várható a héten, csütörtökön
Telefon: 06 21 381 6135
Skype: vpswebtarhely

VPS webtárhely Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF letölthető PDF formátumban

1. Általános Szerződési Feltételek

1.1 A vpswebtarhely.hu (Varga Sándor E.V. – Nyilvántartási szám: 30652100, Adószám: 66003894-1-40, Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76667/2014, Továbbiakban: Szolgáltató) webtárhely és domain név szolgáltatására előfizető Ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2 Az Előfizető a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3 A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására – minimum éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis major és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások hibájából fakadó szolgáltatás kimaradások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a számla kifizetésétől számított 24 órán belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket köteles 48 órán belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást. PRO webtárhely esetén Szolgáltató weboldal üzemeltetést végez (biztonsági mentések készítése, frissítések telepítése, hibaelhárítás, beállítások elvégzése).

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni.
A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására – minimum éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis major és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások hibájából fakadó szolgáltatás kimaradások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a számla kifizetésétől számított 24 órán belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket köteles 48 órán belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást. PRO webtárhely esetén Szolgáltató webtárhely üzemeltetést végez (biztonsági mentések készítése, frissítések telepítése, hibaelhárítás, beállítások elvégzése).

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni.
A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.9 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domainnevet. A magyar .hu közdomének esetében az aktuális Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain név foglaltságát.

2.10 A Szolgáltató fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli, a kiszolgáló környezetet érintő módosításokra, amennyiben azt a kiszolgáló környezetet alkotó programok biztonsági hibája vagy a rendszert érintő, arra veszélyes biztonsági incidens megköveteli.

3. Az előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában,
az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4.1 Az Előfizető köteles a szerveren elhelyzett kódok (tartalom- és honlapkezelő rendszerek, pl: WordPress, Drupal, Joomla, PHP-Nuke, php-BB, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. Az Előfizető számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

3.4.2 Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését. Az Előfizető kizárólag önkéntes, feliratkozás alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. SPAM-nek minősül az engedély-kérő levél is, hiszen úgyszintén kéretlenül lett elküldve. Amennyiben egy az Internetről – vagy máshonnan – gyűjtött címlista a hatályos törvények szerint illegális, és így adatvédelmi törvényt sért, úgy a Szolgáltató szerverein tilos az adott címlista tárolása és nyilvántartása!

A Szolgáltató szervereiről tilos továbbá a hatályos törvények szerint nem SPAM-nek minősített,
de egyébként kéretlen levelek kiküldése is, mivel az ilyen levelek magas biztonsági kockázatot jelentenek a szolgáltatások megfelelő színvonalon történő folyamatos biztosítására. A kéretlen levelek kiküldésének eredményeképpen azok törvényes vagy törvénytelen voltától függetlenül a Szolgáltató IP címei nemzetközi tiltólistára kerülhetnek, mely esemény önmagában képes blokkolni a többi ügyfél által nem kéretlenül kiküldött levelek kézbesítését is.

Ezért az Előfizető a szolgáltatások igénybe vételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szervereiről nemcsak a SPAM-levelek küldése tilos, hanem minden tömegesen kiküldött kéretlen levél kiküldése is.

A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos, vagy annak hiányában egy más típusú, de könnyen átlátható leiratkozás lehetőségét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést vagy kéretlen levélkiküldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A hírlevéküldési tevékenysége során az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvenyesítheti kártérítési igényét bármilyen, Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális tömeges hírlevélküldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgálató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.

3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani,
a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
Abban az esetben, ha az Előfizető legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó számlatartozást halmozott fel, illetve, ha a Szolgáltató anyagilag kockázatosnak ítéli meg az Előfizetőt a felhalmozott számlatartozás, és/vagy a késedelmes számlafizetés miatt, a Szolgáltató elállhat az előfizetési ciklus meghosszabbításától.

A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén – jogosult korlátozni az ugyanazon Előfizető nevén lévő egyéb szolgáltatásokat.
A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását követően, vagy a 30 napot meghaladó számlatartozás esetén, nem köteles szerverein tárolni az Előfizető tulajdonában lévő adatállományokat.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy

3.8.1 Nem futtathat interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.

3.8.2 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.

3.8.3 Nem futtathat bittorrent alkalmazásokat vagy klienst.

3.8.4 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.

3.8.5 Nem futtathat játék szervereket.

3.8.6 Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

3.8.7 Tilos a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.) a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.

3.9 Az Előfizető nem adhatja tovább (nem értékesítheti) a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

4. Árváltozás

4.1 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a vpswebtarhely.hu honlapon. Előre kifizetett szolgáltatás nem módosítható.

5. Az ÁSZF változásai

5.1 A Szolgáltató fenntartja a jelen ÁSZF módosításának lehetőségét, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt a vpswebtarhely.hu honlapon. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága – igazolhatóan – veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

Az aktuális ÁSZF az alábbi címen érhető el:
https://vpswebtarhely.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

6. A szerződés hatálya

6.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain, vagy e-mail megkeresésen keresztül történik. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

6.2 A Szerződés lejárata előtt több mint 10 nappal a Szolgáltató az Előfizető által a megrendeléskor megadott (vagy az azóta változásként bejelentett) email-címére értesítést küld a Szerződés lejáratáról, vagy a díjfizetési fordulójáról. A Szerződés lejárata előtt a Szolgáltató a kiküldött e-mail értesítéseken kívül más módon nem köteles tájékoztatni az Előfizetőt a Szerződés lejáratának időpontjáról. Az Előfizető adataiban történő változás bejelentése, illetve a Szerződés esetleges lemondása kizárólag az Előfizető felelőssége. Amennyiben az Előfizető nem hosszabbítja meg az előfizetést, a Szolgáltató felmondottnak tekinti azt.

6.3 A Szolgáltató jogosult abban az esetben 1.000 Ft számlázási adminisztrációs költséget felszámítani, ha az Előfizető hibájából a már kiállított, és postázás alatt lévő számlát módosítani, vagy sztornózni kell. A számlázási adatokat – még a számla kiállítását megelőzően – köteles a Szolgáltató írásban közölni (visszaolvasni) az Előfizetőnek. Az adminisztrációs díjról a Szolgáltató köteles írásban tájékoztatni a számlamódosítást megelőzően az Előfizetőt.

6.4 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egyösszegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.5 Mindkét fél jogosult a Szerződés lejáratakor azt nem meghosszabbítani. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

6.6 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

7. Domain regisztráció

7.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu).

7.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl.: nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül).

7.3 A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.

8.2 A Felek jogvita esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

8.3 A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az emailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek: a Szolgáltató részéről a honlapon feltüntetett e-mail címek, az Előfizető részéről pedig a honlapon leadott, vagy e-mailben továbbított Megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

9. Vis major

9.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

9.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a 30 napot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

VPS webtárhely - a bölcs döntés